INFORMACJE PRAWNE


1 - DANE INDENTYFIKACYJNE: Zgodnie z obowiązkiem w zakresie informacji zebranym w artykule 10 hiszpańskiej ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym poniżej przedstawiono dane identyfikacyjne właściciela niniejszej witryny internetowej: Właściciel: CONCORD 2004 S.A. Kontakt: 937031800 [email protected] Dane rejestracyjne: Rejestr handlowy w mieście Barcelona, tom 4.116, księga 3.455, sekcja 2, karta 179, strona 44.152, 1-szy wpis numeru CIF: A-08-594467. 2 - UŻYTKOWNICY: Wchodzenie na i/lub korzystanie z tej witryny firmy CONCORD 2004 S.A. przez daną osobę jest jednoznaczne z uznaniem danej osoby za UŻYTKOWNIKA, który od momentu wejścia i/lub skorzystania z witryny akceptuje ogólne warunki korzystania z witryny zebrane na tej stronie. 3 -KORZYSTANIE Z WITRYNY: Niniejsza witryna internetowa zapewnia dostęp do treści internetowych stanowiących własność firmy CONCORD 2004 S.A. lub jej licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za korzystanie z witryny. Zakres ww. odpowiedzialności obejmuje rejestrację, która może się okazać się niezbędna do uzyskania dostępu do niektórych usług lub treści. W czasie rejestracji UŻYTKOWNIK będzie odpowiedzialny za podanie pełnych i zgodnych z prawem informacji. W wyniku rejestracji UŻYTKOWNIKOWI może zostać przypisane hasło, za które będzie odpowiedzialny. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego i poufnego korzystania z ww. hasła. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i usług (takich jak na przykład usługi czatu, fora dyskusyjne czy grupy tematyczne) oferowanych przez firmę CONCORD 2004 S.A. na witrynie internetowej i zobowiązuje się przykładowo w sposób niewyczerpujący do nieużywania ich do: (i) uczestniczenia w działaniach nielegalnych, bezprawnych lub stojących w sprzeczności z dobrą wiarą i porządkiem publicznym; (ii) rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, bezprawnym, nawołującym do terroryzmu, lub naruszającym prawa człowieka. (iii) wywoływania szkód w sprzęcie i oprogramowaniu firmy, która stworzyła witrynę internetową, jej dostawców lub osób trzecich, wprowadzania lub rozpowszechniania w sieci wirusów komputerowych lub wszelkich innych urządzeń i programów, które mogłyby wywołać wcześniej opisane szkody; (iv) podejmowania prób wchodzenia, a w danym przypadku, korzystania z kont pocztowych innych użytkowników i zmieniania lub dokonywania manipulacji w wiadomościach tych użytkowników. CONCORD 2004 S.A. zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy i wpisów naruszających poszanowanie godności ludzkiej, dyskryminujących, ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, zagrażających młodzieży i dzieciom, naruszających porządek i bezpieczeństwo publiczne, lub wszelkich treści, które wg opinii firmy nie nadają się do publikacji. Firma CONCORD 2004 S.A w żadnym wypadku nie będzie odpowiadała za opinie wyrażone przez użytkowników na forach, czatach lub za pomocą innych narzędzi uczestnictwa. 4 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Aby uzyskać dostęp do niektórych usług oferowanych przez firmę CONCORD 2004 S.A. na witrynie internetowej, użytkownik powinien udostępnić pewne dane osobowe. Firma CONCORD 2004 S.A. spełnia przepisy hiszpańskiej ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, postanowienia Królewskiego dekretu 1720/2007 z dnia 21 grudnia zatwierdzającego rozporządzenie wykonawcze ww. ustawy organicznej i pozostałe przepisy obowiązujące w danym czasie oraz stara się zapewnić właściwe wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika. W tym celu, w każdym formularzu służącym do zebrania danych osobowych dołączonym do usług, które użytkownik może zamówić u firmy CONCORD 2004 S.A., firma powiadomi użytkownika o istnieniu i konieczności akceptacji szczegółowych warunków w zakresie przetwarzania jego danych w każdym przypadku, informując go o zakresie odpowiedzialności za utworzenie bazy danych, o adresie osoby odpowiedzialnej za bazę danych, o możliwości skorzystania z przysługującego mu prawa wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania i usuwania ich oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz o celu przetwarzania danych i o udostępnianiu danych osobom trzecim w stosownych wypadkach. Firma CONCORD 2004 S.A. informuje także, że spełnia przepisy ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym oraz poprosi użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej do celów handlowych w każdym stosownym przypadku. Po wypełnieniu formularzy dane osobowe użytkownika zostaną zapisane i przetworzone w odpowiednio zarejestrowanej bazie danych stanowiącej własność firmy CONCORD 2004 S.A. w celu świadczenia usług sprzedaży wózków i fotelików dla dzieci oraz innych artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci i podobnych produktów oraz w celu przekazania użytkownikowi wszelkich informacji handlowych, które CONOCORD uzna za dogodne i interesujące dla użytkownika. W żadnym przypadku dane użytkownika nie zostaną przekazane osobom trzecim. Informujemy także użytkownika o możliwości skorzystania z prawa do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania i usuwania ich oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected] lub skierowanie pisma na adres CONCORD 2004 S.A.  5 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA: Firma CONCORD 2004 S.A. jako taka lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swojej strony internetowej oraz do elementów na niej zawartych (przykładowo do: plików graficznych, dźwięku, audio, filmów video, oprogramowania lub tekstów; znaków handlowych lub logotypów, połączenia kolorów, struktury i projektu, doboru wykorzystanych materiałów, programów komputerowych koniecznych do działania, dostępu do i korzystania ze strony itp.), stanowiących własność CONCORD 2004 S.A lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami artykułów 8 i 32.1, ustępu drugiego ustawy o własności intelektualnej, obowiązuje zakaz odtwarzania, rozpowszechniania i publicznego udostępniania (w tym zwykłego udostępniania) całości lub części treści zawartych na tej witrynie internetowej, na jakichkolwiek nośnikach i za pomocą wszelkich środków technicznych bez zezwolenia firmy CONCORD 2004 S.A. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej stanowiących własność firmy CONCORD 2004 S.A. UŻYTKOWNIK nie może usuwać, zmieniać, pomijać lub dokonywać manipulacji we wszelkich zabezpieczeniach lub systemach bezpieczeństwa zainstalowanych na stronach internetowych przez firmę, która stworzyła niniejszą witrynę internetową. 6 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: Firma CONCORD 2004 S.A. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z ograniczeniami ustanowionym w prawie, za szkody wszelkiego typu, które mogły zostać wywołane przykładowo przez następujące przyczyny: błędy i pominięcia w treści, niedostateczną wiarygodność, kompletność, aktualizację i precyzję danych lub informacji zawartych na witrynie internetowej, brak dostępności do witryny lub przekazanie wirusa albo złośliwego czy też szkodliwego oprogramowania w treści, pomimo zastosowania przez firmę wszelkich środków technologicznych niezbędnych do uniknięcia takich sytuacji. Treści oraz informacje zawarte na niniejszej witrynie internetowej i tworzących ją stronach nie są zobowiązujące dla firmy CONCORD 2004 S.A. ani nie stanowią jej oficjalnej opinii, ponieważ mowa tu jedynie o oferowanych usługach o charakterze informacyjnym. 7 - ZMIANY: Firma CONCORD 2004 S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania na swojej witrynie internetowej bez wcześniejszego powiadomienia wszelkich zmian, które uzna za zasadne i w związku z tym może zmieniać, usuwać lub dodawać same treści i usługi świadczone na witrynie, a także formę, w jakiej ww. treści i usługi są prezentowane i zamieszczane na tej witrynie. 8 - ŁĄCZA: Na wypadek, gdyby na nazwie domeny zostały zamieszczone łącza lub hiperłącza do innych witryn internetowych, CONCORD 2004 S.A. nie będzie sprawować żadnej kontroli nad ww. witrynami i ich treściami. CONCORD 2004 S.A. w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za treści z jakiegokolwiek łącza należącego do obcej witryny internetowej, ani nie będzie zapewniać dostępności technicznej, jakości, niezawodności, dokładności, rozległości, wiarygodności, przydatności i zgodności z prawem wszelkich materiałów lub informacji zawartych w którymkolwiek z ww. hiperłącz lub na innych witrynach internetowych. Podobnie zamieszczanie tego typu łącz zewnętrznych nie będzie oznaczało wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, połączenia lub uczestnictwa firmy z podmiotami łączonymi za pomocą tych łącz. 9 - PRAWO DO WYKLUCZENIA: Firma CONCORD 2004 S.A. zastrzega sobie prawo do zakazania lub cofnięcia dostępu do witryny i/lub oferowanych usług bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, z własnej inicjatywy lub na żądanie osób trzecich, tym użytkownikom, którzy nie będą przestrzegali niniejszych ogólnych warunków korzystania z witryny. 10 - POSTANOWIENIA OGÓLNE: Firma CONCORD 2004 S.A. i/lub jej licencjodawcy będą ścigać wszelkie przypadki nieprzestrzegania niniejszych warunków oraz wszelkie inne przypadki niewłaściwego korzystania z witryny internetowej, wszczynając wszelkie postępowania cywilne i karne przysługujące im zgodnie z prawem. 11 - ZMIANA I OKRES OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW: Firma CONCORD 2004 S.A. może w każdej chwili zmieniać ustalone tutaj warunki pod warunkiem ich odpowiedniego opublikowania w takim porządku, w jakim pojawiają się na tej stronie. Okres obowiązywania przytoczonych warunków będzie zależał od ich publikacji i będą one obowiązywały do czasu ich zmiany przez inne odpowiednio opublikowane warunki. 12 - PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU: Relacje między firmą CONCORD 2004 S.A. i UŻYTKOWNIKIEM będą podlegały przepisom obowiązującym w Hiszpanii, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy w Barcelonie.